Info Latihan

1. OBJEKTIF LATIHAN KEMENTERIAN
Objektif Latihan KPK ialah:
 • Melengkapkan setiap pegawai dan kakitangan KPK dengan Sikap (attitude), Kemahiran (skills) danPengetahuan (knowledge) yang bersesuaian dengan tugas masing-masing melalui program pembangunan sumber manusia yang terancang dan berteraskan pembangunan kompetensi (competency) dan pembelajaran berterusan (long-life learning).
 • Melaksanakan pelbagai peringkat latihan untuk pegawai dan kakitangan KPK secara berterusan dan sistematik selaras dengan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2005: Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor Awam (DLSMSA) dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2005: Pelaksanaan Pelan Latihan Sumber Manusia Sektor Awam.

2. STRATEGI LATIHAN KPK TAHUN 2017
Bagi pelaksanaan Latihan KPK dalam tahun 2017, Cawangan Pembangunan Modal Insan dan Kompetensi, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM) telah menggariskan 10 strategi latihan seperti berikut, iaitu:
 1. Meneruskan kerjasama dengan Unit Latihan di Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia (LPPM) dan Jabatan Muzium Malaysia (JMM) dalam melaksanakan kursus/ceramah yang bersesuaian, selain menambah rakan kongsi baru iaitu Perpustakaan Negara Malaysia (PNM) dan Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara (LPSVN);
 2. Melaksanakan Program Pementoran Umum bagi tempoh enam (6) bulan dan peserta yang tamat mengikuti program ini boleh dikira sebagai telah menghadiri empat (4) hari berkursus;
 3. Meneruskan pelaksanaan Sesi Brown Bag dan pembentangan dibuka kepada semua pegawai dan kakitangan KPK yang berminat untuk berkongsi pengetahuan dan pengalaman masing-masing;
 4. Pengupayaan kemahiran Pegawai Psikologi/Penolong Pegawai Psikologi dan Pegawai Hal Ehwal Islam/Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam dalam menyampaikan ceramah berkaitan bidang masing-masing;
 5. Menggalakkan pegawai dan kakitangan KPK untuk menjalani pembelajaran secara kendiri melalui EPSA dan e-Pembelajaran lain yang diiktiraf;
 6. Pemantapan dokumentasi dengan mengadakan kursus penulisan dokumen rasmi serta latihan Fail Meja (FM) dan Manual Prosedur Kerja (MPK);
 7. Memperkasakan peranan Pegawai Latihan Bahagian (PLB) bagi urusan rekod latihan, serta meningkatkan kemahiran pegawai di Unit Latihan BPSM KPK/Jabatan/Agensi berkaitan Training Needs Analysis (TNA);
 8. Pelaksanaan Kursus Pengurusan Risiko dan Inovasi (Design Thinking) selaras dengan teguran audit pada tahun 2015;
 9. Meneruskan penerapan nilai-nilai murni di dalam setiap slot kursus yang dilaksanakan; dan
 10. Kaedah pembelajaran yang lebih mesra peserta, antaranya memperbanyakkan aktiviti kajian kes, amali/latihan secara hands-on dan aktiviti berkumpulan/perbincangan;

3. PELAKSANAAN LATIHAN KPK TAHUN 2017
Perancangan keperluan kursus dan latihan KPK bagi tahun 2017 digubal menggunakan kaedah-kaedah berikut, iaitu:

3.1 Analisa Keperluan Latihan (TNA)
 1. BPSM telah mengedarkan Borang Soal Selidik Keperluan Latihan (Training Needs Analysis - TNA) kepada semua pegawai dan kakitangan KPK pada 28 Ogos 2015.
 2. Berdasarkan maklumat di dalam borang soal selidik yang diterima daripada pegawai dan kakitangan KPK, BPSM telah menyediakan senarai keperluan kursus yang berkenaan untuk pertimbangan selanjutnya, dengan mengambil kira jenis kursus, kaedah pelaksanaan, tempoh, tempat dan kumpulan sasar.
 3. Selain tu, BPSM juga mendapatkan cadangan daripada Ketua-ketua Bahagian/Cawangan/ Unit/Pejabat KPK Negeri mengenai keperluan kursus/latihan pegawai masing-masing.

3.2 Penilaian Latihan
Latihan yang dilaksanakan oleh BPSM akan dinilai melalui dua (2) kaedah, iaitu:

3.2.1 Borang Penilaian Kursus
 1. Para peserta akan membuat penilaian ke atas kursus yang diikuti melalui Borang Penilaian Kursus yang diedarkan pada akhir setiap kursus. Antara perkara yang akan dinilai ialah kesesuaian kandungan modul/topik, keupayaan penceramah, tempoh dan tempat kursus, serta penganjuran kursus secara keseluruhannya.
 2. Para peserta juga diberikan peluang untuk memberikan pandangan, kritikan serta cadangan penambahbaikan untuk pelaksanaan kursus yang berkenaan.
 3. Penilaian ini akan dimasukkan di dalam di dalam Laporan Pelaksanaan Kursus dan didokumenkan untuk tujuan rujukan dari semasa ke semasa.

3.2.2 Laporan Keberkesanan Kursus
 1. Selepas tiga (3) bulan pelaksanaan sesuatu kursus/latihan, Borang Maklum Balas Keberkesanan Kursus akan diedarkan kepada Ketua Jabatan atau Pegawai Penyelia bagi menilai pencapaian tahap kompetensi pegawai dan kakitangan mereka yang telah menghadiri sesuatu kursus/latihan bagi tujuan penyediaan Laporan Keberkesanan Kursus.
 2. Kursus/latihan yang dinilai keberkesanannya (sekurang-kurangnya 1) adalah melibatkan kursus/latihan di bawah kategori yang berikut, iaitu:
  1. Kursus Pengurusan Kewangan;
  2. Kursus Perkhidmatan;
  3. Kursus Peningkatan Kerjaya;
  4. Kursus Pengukuhan Nilai-Nilai Murni;
  5. Kursus Pengurusan Psikologi; dan
 3. Input daripada Laporan Keberkesanan Kursus ini akan digunakan bagi tujuan penyediaan perancangan dan pelaksanaan latihan pada tahun-tahun berikutnya.

3.2.3. Pemantauan Latihan
 1. BPSM menjalankan pemantauan bagi memastikan para pegawai dan kakitangan KPK mencapai sasaran menghadiri kursus/latihan sekurang-kurangnya tujuh (7) hari setahun, selaras dengan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2005: Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor Awam (DLSMSA).

3.2.4 Langkah-langkah pemantauan yang diambil adalah seperti berikut:
 1. Mengumpul dan menyediakan laporan berkaitan Maklumat Kehadiran Kursus pegawai dan kakitangan daripada Bahagian/Unit di KPK pada setiap tiga (3) bulan sekalStatus pencapaian hari berkursus pegawai dan kakitangan akan dihebahkan untuk makluman semua Ketua Jabatan yang berkaitan.
 2. Penetapan tarikh pelaporan Rekod Kehadiran Tujuh (7) Hari Berkursus bagi setiap suku tahun adalah seperti berikut:
 1. Melaporkan pencapaian pelaksanaan kursus kewangan dan perolehan di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JKPA) KPK pada setiap suku tahun.
 2. Mesyuarat Panel Pembangunan Sumber Manusia KPK bersidang sekurang-kurangnya dua (2) kali setahun bagi tujuan meluluskan POL Tahun 2017 dan tujuan pemantuan pencapaian prestasi Rekod Kehadiran Tujuh (7) Hari Berkursus.

4. PERANCANGAN LATIHAN KPK TAHUN 2017
4.1 Bagi tahun 2017, BPSM KPK telah merancang untuk mengadakan kursus-kursus yang merangkumi tujuh (7) kategori yang berikut, iaitu:
 1. Kursus Wajib;
 2. Kursus Pengurusan Kewangan;
 3. Kursus Perkhidmatan;
 4. Kursus Peningkatan Kerjaya;
 5. Kursus Pengukuhan Nilai-Nilai Murni;
 6. Kursus Psikologi; dan
 7. Kursus/Bengkel Kompetensi dan Sumber Manusia
4.2 Senarai nama program, lokasi dan tarikh pelaksanaan program mungkin berubah tertakluk kepada perubahan yang ditetapkan oleh pihak penganjur dan arahan pengurusan atasan tanpa perlu merujuk semula kepada Panel Pembangunan Sumber Manusia (PPSM) sekiranya tidak melibatkan sebarang implikasi kewangan.

4.3 Permohonan Kursus Tahun 2017
4.3.1 Kursus Anjuran BPSM KPK
 1. Permohonan hendaklah dikemukakan melalui Borang Permohonan Kursus Anjuran KPK (KPK/SM DN 1a).

4.3.2 Kursus Anjuran Swasta Atau Agensi Lain
 1. Permohonan hendaklah dikemukakan melalui Borang Permohonan Kursus Anjuran Swasta/Agensi Lain (KPK/SM DN 2a).
 2. Mulai tahun 2017, BSPM menetapkan syarat-syarat untuk mengikuti Kursus Anjuran Agensi Lain Atau Swasta, seperti berikut:
  1. Pegawai dan kakitangan akan dipertimbangkan menghadiri Kursus Anjuran Agensi Lain Atau Swasta sekali bagi tempoh tiga (3) tahun. Namun syarat ini tidak merangkumi kursus yang dianjurkan oleh Institut Latihan Awam (ILA), tertakluk kepada peruntukan kewangan semasa. Pegawai masih boleh menghadiri kursus ini dengan menggunakan peruntukan Bahagian/Jabatan/Agensi masing-masing;
  2. Permohonan tidak akan dipertimbangkan jika pegawai dan kakitangan terlibat telah mencapai kehadiran tujuh (7) hari berkursus pada tahun tersebut;
  3. Penyertaan maksimum yang boleh dipertimbangkan ialah dua (2) pegawai bagi setiap kursus yang bersesuaian;
  4. Kursus yang dimohon hendaklah bersesuaian dengan tugas hakiki pemohon.

4.3.3 Kursus Luar Negara
 1. Permohonan hendaklah dikemukakan melalui Borang Permohonan Kursus Luar Negara (KPK/SM LN 1a).
 2. Mulai tahun 2017, BSPM menetapkan syarat-syarat untuk mengikuti Kursus Luar Negara, seperti berikut:
  1. Pegawai dan kakitangan akan dipertimbangkan menghadiri Kursus Luar Negara sekali bagi tempoh tiga (3) tahun;
  2. Permohonan tidak akan dipertimbangkan jika pegawai dan kakitangan terlibat telah mencapai kehadiran tujuh (7) hari berkursus pada tahun tersebut;
  3. Permohonan juga akan dipertimbangkan bagi pegawai Kumpulan Pelaksana;
  4. Kursus yang dimohon hendaklah bersesuaian dengan tugas hakiki pemohon;
  5. Tertakluk kepada peruntukan kewangan semasa.

4.4 Ketidakhadiran Berkursus
 1. Pegawai dan kakitangan yang telah ditawarkan kursus dan/atau telah mengesahkan kehadiran tetapi tidak dapat hadir ke kursus berkenaan mestilah mengemukakan Borang Tidak Hadir Kursus (KPK/SM THK 1a) ke BPSM selewat-lewatnya tiga (3) hari sebelum tarikh kursus dijalankan berserta pencalonan peserta ganti.
 2. Sekiranya ketidakhadiran ini adalah melibatkan Kursus Anjuran Swasta Atau Agensi Lain yang berbayar, penalti akan dikenakan ke atas pegawai berkenaan iaitu tidak dibenarkan menghadiri mana-mana kursus luar negara/kursus berbayar anjuran kerajan kursus swasta selama dua (2) kali pelaksanaan kursus yang berkenaan.

Kemaskini Terakhir :
Facebook
Twitter
Instagram
Kod QR
RSS
Kod QR
Scan Kod QR pada telefon pintar anda untuk versi mudah alih.